Polityka prywatności

Polityka Pupill w zakresie prywatności i plików typu cookie.

Niniejsza polityka prywatności opisuje dane osobowe gromadzone lub generowane (przetwarzane) w związku z korzystaniem przez użytkowników z witryn internetowych Pupill. Niniejsza Polityka określa sposób wykorzystania, udostępniania i ochrony danych osobowych użytkowników, przedstawia opcje wyboru przysługujące użytkownikom w związku z ich danymi osobowymi i sposób kontaktu z Pupill (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.)

KTO jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych użytkowników?

Podmiot Pupill odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych użytkowników można ustalić w zależności od sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcje z witrynami Pupill, a także kraju świata, w którym się znajdują. Odnośny podmiot Pupill określany jest w niniejszej polityce jako „Pupill”, „nasz”, „my” lub „nas”.

Użytkownik proszony jest o zapoznanie się z naszą Listą Lokalnych Podmiotów celem ustalenia odpowiedzialnego podmiotu z grupy Pupill a także odpowiednich danych kontaktowych.

JAKIE dane osobowe zbieramy i KIEDY to robimy?

Pupill prosi użytkowników o podanie pewnych danych osobowych w związku z dostawą  produktów lub usług zamawianych przez użytkownika. Przykładami ww. sytuacji są: dokonywanie zakupów, kontakt z działem obsługi konsumenta Pupill, prośba o przesyłanie korespondencji, utworzenie konta, udział w imprezach lub konkursach Pupill lub korzystanie z Witryn lub Aplikacji Pupill.

Ww. dane osobowe obejmują:

- dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres dostawy i adres fakturowania;

- login oraz informacje dotyczące konta, w tym nazwę użytkownika, jego hasło oraz unikalny identyfikator;

- dane osobowe, w tym płeć, miejscowość zamieszkania, datę urodzenia i historię zakupów;

- informacje dotyczące płatności lub karty kredytowej;

- elementy graficzne, fotografie oraz filmy wideo;

- informacje nt. cech fizycznych użytkownika, w tym wagi, wzrostu oraz wymiarów użytkownika (w tym np. obwód głowy lub rozmiar ubrania);

- jak również preferencje marketingowe i w zakresie plików typu cookie.

Pupill gromadzi dodatkowe dane osobowe od użytkowników na potrzeby oferowania dodatkowych funkcji za pośrednictwem Witryn lub Aplikacji Pupill.

DZIECI

Przestrzegamy lokalnych przepisów i nie zezwalamy dzieciom na rejestrację na naszych Witrynach Internetowych oraz w Aplikacjach, jeśli nie osiągnęły wieku wymaganego zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w kraju, w którym mieszkają. Pupill wymaga udzielenia przez rodziców zgody na udział dzieci w świadczonych usługach i wydarzeniach Pupill.

NARZĘDZIA do zarządzania zgromadzonymi przez Pupill danymi osobowymi

Podczas korzystania z Witryn Internetowych i Aplikacji, Pupill przekazuje informacje lub uzyskuje zgodę użytkowników dotyczącą pewnych praktyk. Na przykład Pupill prosi użytkownika o udzielenie zgody na wykorzystywanie lokalizacji użytkownika lub wysyłanie powiadomień typu Push. Pupill może uzyskać takie zgody poprzez Aplikację lub Witryny Internetowe bądź też używając standardowych zgód dostępnych na urządzeniach użytkownika.

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa lub platforma urządzenia przenośnego zapewniają dodatkowe narzędzia umożliwiające użytkownikowi kontrolę w zakresie pobierania lub udostępniania poszczególnych kategorii danych osobowych. Na przykład urządzenie przenośne lub przeglądarka internetowa mogą oferować narzędzia umożliwiające użytkownikowi zarządzanie wykorzystaniem plików typu cookie lub udostępnianiem lokalizacji. Zachęcamy do zapoznania się z narzędziami dostępnymi w urządzeniu użytkownika i korzystania z nich.

DLACZEGO i W JAKI SPOSÓB Pupill wykorzystuje dane osobowe użytkownika?

Pupill wykorzystuje dane osobowe użytkowników w następujący sposób:

Do zapewniania żądanych przez użytkownika funkcji Witryn, Aplikacji oraz Usług.

Kiedy użytkownik korzysta z Witryn i Aplikacji Pupill, Pupill będzie wykorzystywać dane osobowe użytkownika do świadczenia żądanych przez użytkownika produktów i usług. Na przykład kiedy użytkownik dokonuje zakupu na witrynie pupill.pl, albo bierze udział w imprezie (tzw. evencie) lub promocji, Pupill wykorzystuje podane przez użytkownika dane kontaktowe na potrzeby komunikacji z użytkownikiem na temat danego zakupu, imprezy lub promocji. W przypadku skontaktowania się przez użytkownika z działem obsługi klienta Pupill, Pupill wykorzysta pewne informacje na temat użytkownika, takie jak informacje dotyczące dostawy, płatności lub zakupionego produktu, tak by pomóc użytkownikowi w rozwiązaniu zgłoszonego problemu lub kwestii.

W celu dzielenia się treścią na portalach społecznościowych konieczne może być podanie danych uwierzytelniających konto w celu zalogowania się na danym portalu społecznościowym.

Do przesyłania informacji na temat produktów, usług, imprez oraz w innych celach związanych z promocją.

Jeżeli użytkownik wyrazi swoją zgodę, Pupill będzie przesyłać do użytkownika informacje marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i innych promocji Pupill. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z otrzymywania takich informacji.

W przypadku użytkowników będących dotychczasowymi klientami Pupill (w tym na przykład tych, którzy złożyli zamówienie), Pupill może wykorzystać podane przez użytkowników dane kontaktowe do przesyłania korespondencji marketingowej na temat podobnych produktów lub usług Pupill, o ile jest to dozwolone przez lokalnie obowiązujące przepisy prawa (oraz o ile użytkownik nie skorzysta z opcji rezygnacji z tej korespondencji). W pozostałych przypadkach, Pupill prosi o zgodę użytkownika na wysyłanie informacji marketingowych. Pupill może wykorzystać w tym celu informacje podane przez użytkownika oraz informacje uzyskane w związku z innymi produktami lub usługami Pupill – takie jak sposób korzystania przez  użytkownika z Witryn i Aplikacji Pupill, odwiedziny użytkownika w sklepach Pupill i zakupy w nich dokonane, udział użytkownika w imprezach i konkursach organizowanych przez Pupill – w celu personalizacji komunikacji na temat produktów i usług, które mogą być dla użytkownika interesujące.

Na potrzeby prowadzenia przez Pupill działalności, a także oferowania i ulepszania jej produktów i usług oraz w związku z pracami utrzymaniowo-konserwacyjnymi

Pupill korzysta z przekazywanych danych osobowych i informacji na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Na przykład przy dokonywaniu przez użytkownika zakupu, Pupill wykorzystuje zgromadzone przy tej okazji informacje na potrzeby realizacji funkcji księgowych, audytowych oraz na inne potrzeby wewnętrzne. Pupill może wykorzystywać dane osobowe i informacje na temat sposobu korzystania przez użytkownika z produktów i usług Pupill na potrzeby ulepszenia jakości świadczonych usług i produktów oraz lepszej diagnostyki problemów technicznych i serwisowych oraz administracji Witryn i Aplikacji Pupill.

W celu ochrony praw, mienia i bezpieczeństwa Pupill oraz innych podmiotów

Pupill może również wykorzystywać dane osobowe użytkowników na temat sposobu korzystania przez nich z Witryn i Aplikacji Pupill w celu zapobiegania lub wykrywania oszustw, nadużyć, niezgodnych z prawem przypadków korzystania oraz naruszeń postanowień Warunków Korzystania a także w celu wykonania postanowień sądu, zastosowania się do żądań wystosowanych przez organy państwowe lub zachowania zgodności z przepisami prawa.

W ogólnych celach badawczo-rozwojowych

Pupill wykorzystuje dane na temat sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z Witryn, Aplikacji i usług Pupill w celu lepszego zrozumienia zachowań lub preferencji konsumenckich. Na przykład Pupill może wykorzystać informacje na temat sposobu w jaki osoby odwiedzające witrynę pupill.pl wyszukują i znajdują produkty w celu lepszego zrozumienia w jaki najlepszy sposób zorganizować i prezentować ofertę produktową w naszym sklepie.

Pozostałe cele

Pupill może ponadto wykorzystywać dane osobowe użytkowników w inny sposób, o czym będzie każdorazowo stosownie zawiadamiać użytkowników w chwili pozyskania danych i – tam gdzie to konieczne – prosić użytkownika o wyrażenie zgody.

Podstawa prawna

W celu przetwarzania danych osobowych użytkowników polegamy na pewnych podstawach prawnych, w zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Witryn i Aplikacji Pupill.

W przypadku zakupu produktów Pupill poprzez Witryny Internetowe i Aplikacje, niezbędne jest podanie przez użytkownika danych osobowych w celu wykonania umowy zawartej z użytkownikiem. Na przykład, informacji dotyczących płatności oraz danych kontaktowych niezbędnych do dostarczenia zamówienia.

W przypadku korzystania przez użytkownika z Aplikacji Pupill, polegamy na udzielonej przez użytkownika zgodzie na przetwarzanie danych oraz dla pewnych ograniczonych celów, w celu wykonania umowy zawartej z użytkownikiem (np. dla celów zakupów poprzez Aplikacje).

Pupill polega również na innych podstawach prawnych, takich jak prawnie uzasadniony interes Pupill w celu wypełnienia zobowiązań nałożonych przez przepisy prawa lub w celu ochrony istotnych interesów Pupill.

UDOSTĘPNIANIE danych osobowych użytkownika

Udostępnianie przez Pupill

Pupill udostępnia dane osobowe użytkownika:

- podmiotom Pupill w celach i na warunkach określonych powyżej,

- zewnętrznym usługodawcom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Pupill, na przykład na potrzeby przetwarzania danych związanych z kartami kredytowymi i płatnościami, wysyłką i dostawą towarów, przechowywaniem (host), zarządzaniem i obsługą danych Pupill, dystrybucją poczty elektronicznej, pracami badawczo-analitycznymi a także zarządzaniem marką, promocjami produktowymi a także administracją wybranych usług i funkcji. Korzystając z usług świadczonych przez dostawców będących osobami trzecimi, zawieramy umowy zobowiązujące ich do wdrożenia

stosownych środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkowników.

- pozostałym osobom trzecim w zakresie niezbędnym do:

(I) zastosowania się do żądań zgłoszonych przez organy państwowe, postanowień sądu lub odnośnych przepisów prawa;

(II) zapobieżenia niezgodnym z prawem przypadkom korzystania z Witryn i Aplikacji Pupill a

także naruszeniom Warunków Korzystania z Witryn i Aplikacji i odnośnych zasad polityki firmowej;

(III) prowadzenia przez Pupill obrony przed roszczeniami dochodzonymi przez osoby trzecie; oraz

(IV) pomocy w ochronie przed oszustwami lub w postępowaniach prowadzonych w związku z popełnieniem ww. rodzaju przestępstw (w tym np. wprowadzaniem podróbek do obrotu).

jakimkolwiek innym osobom trzecim, tam gdzie użytkownik udzielił swojej zgody.

Pupill może ponadto dokonać transferu danych osobowych zgromadzonych na temat danego użytkownika w przypadku sprzedaży lub zbycia całości lub części przedsiębiorstwa lub majątku Pupill (w tym w przypadku reorganizacji, podziału, lub likwidacji firmy).

Udostępnianie informacji przez użytkownika

Korzystając z pewnych funkcji społecznościowych na Witrynach lub w Aplikacjach Pupill, użytkownik może stworzyć swój profil obejmujący takie informacje jak nazwa użytkownika, jego zdjęcie profilowe czy miejscowość zamieszkania. Użytkownik może ponadto dzielić się zamieszczanymi przez siebie treściami lub zamieszczać je w trybie publicznie dostępnym, w tym informacjami na temat swojej aktywności związanej z Pupill. Pupill zachęca użytkowników do korzystania z udostępnianych przez siebie narzędzi do zarządzania ustawieniami prywatności na forach społecznościowych, umożliwiających kontrolę kategorii informacji udostępnianych w ramach funkcji społecznościowych produktów Pupill.

OCHRONA danych osobowych użytkownika i ZARZĄDZANIE nimi

Szyfrowanie i bezpieczeństwo

Pupill wykorzystuje szereg technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, w tym narzędzi szyfrujących i uwierzytelniających, z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników.

Przechowywanie Danych Osobowych Użytkownika:

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności (chyba, że obowiązujące przepisy prawa nałożą obowiązek przechowywania danych przez dłuższy okres czasu). Co do zasady, oznacza to, że dane osobowe użytkowników będą przechowywane przez czas prowadzenia konta Pupill. Dane osobowe związane z zakupem produktów są przechowywane przez dłuższy okres czasu w celu spełnienia zobowiązań prawnych (takich jak przepisy podatkowe i sprzedażowe oraz dla celów gwarancyjnych). Więcej informacji tutaj .

Prawa użytkownika związane z jego danymi osobowymi

Użytkownik ma prawo żądać:

(I) dostępu do swoich danych osobowych;

(II) elektronicznej kopii danych osobowych użytkownika;

(III) poprawienia swoich danych osobowych w przypadku ich niekompletności lub niedokładności; lub

(IV) usunięcia bądź ograniczenia danych osobowych danego użytkownika w pewnych przewidzianych przez prawo okolicznościach.

Prawa te nie są bezwzględnie obowiązujące. W przypadku uzyskania przez Pupill zgody użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, użytkownikowi przysługuje prawo odwołania wyrażonej zgody w dowolnej chwili.

Jeżeli użytkownik chciałby otrzymać kopię danych osobowych lub wykonać jakiekolwiek inne prawa użytkownika, prosimy o kontakt z Pupill.

Rezygnacja z marketingu bezpośredniego

Jeżeli użytkownik posiada konto Pupill, może on zrezygnować z otrzymywania korespondencji marketingowej Pupill, poprzez modyfikację preferencji użytkownika dostępnych w Witrynie Pupill. Użytkownik może również zrezygnować poprzez wprowadzenie zmian do subskrypcji wiadomości elektronicznych, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości. Użytkownik może również skontaktować się z Pupill korzystając z danych kontaktowych znajdujących się na stronie pupill.pl.

PLIKI typu cookie oraz znaczniki pikselowe

W trakcie korzystania przez użytkowników z Witryn, Pupill pobiera z ich przeglądarek internetowych i zapisuje informacje, które mogą zawierać ich dane osobowe. Do gromadzenia ww. danych Pupill używa szeregu metod, w tym plików typu cookie oraz znaczników pikselowych, które mogą zawierać

(I) adres IP użytkownika;

(II) unikalny identyfikator plików cookie, informacje na temat plików cookie a także informacje czy używane przez użytkownika urządzenie posiada oprogramowanie zapewniające dostęp do pewnych funkcji;

(III) unikalny identyfikator urządzenia i jego typ;

(IV) domenę, typ przeglądarki i wybrany język komunikacji,

(V) system operacyjny oraz ustawienia systemu;

(VI) nazwę kraju i strefę czasową;

(VII) poprzednio odwiedzane witryny internetowe;

(VIII) informacje na temat interakcji użytkownika z naszymi Witrynami, takie jak dane do analizy kliknięć, informacje o dokonywanych zakupach jak i podanych preferencjach; oraz

(IX) godzinę dostępu i referujące formaty adresu URL.

Osoby trzecie także mogą zbierać informacje za pośrednictwem Witryn w formie plików typu cookie, tzw. wtyczek programowych (ang. plug-ins) i widżetów. Ww. osoby trzecie pobierają dane bezpośrednio z przeglądarki internetowej użytkownika a przetwarzanie tych danych podlega zasadom polityki obowiązującym u ww. osób trzecich.

Pupill korzysta z plików typu cookie oraz znaczników pikselowych w celu śledzenia sposobu w jaki nasi klienci korzystają z Witryn oraz lepszego zrozumienia preferencji naszych klientów (np. wyboru kraju czy języka). Powyższe pozwala Pupill świadczyć usługi na rzecz klientów i zwiększać komfort usług świadczonych w trybie online. Pupill ponadto wykorzystuje pliki typu cookie i znaczniki pikselowe w celu pozyskania zagregowanych danych na temat ruchu i interakcji na witrynie internetowej, identyfikacji trendów i uzyskania danych statystycznych, umożliwiających pracę nad ulepszeniem Witryn Pupill.

Na Witrynach Pupill generalnie używane są trzy kategorie plików cookie:

Funkcjonalne: ww. pliki typu cookie są potrzebne w celu zapewnienia podstawowej funkcjonalności witryny i w związku z tym ich obsługa jest zawsze włączona. Do tej kategorii należą pliki typu cookie pozwalające na zapamiętanie użytkownika w trakcie poruszania się przez niego po Witrynach w ramach jednej sesji lub – na żądanie użytkownika – w trakcie kolejnych sesji. Ww. pliki umożliwiają proces umieszczania produktów lub usług w koszyku zakupów oraz finalizacji transakcji i dokonywania płatności (ang. checkout) a także pomagają zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z ob. obowiązującymi przepisami.

Polepszające funkcjonalność: Ww. pliki typu cookie pozwalają zwiększyć funkcjonalność Witryn Pupill poprzez śledzenie sposobu korzystania z tych Witryn. W niektórych przypadkach tego typu pliki cookie zwiększają prędkość z jaką Pupill odpowiada na zapotrzebowanie użytkownika i pozwalają nam zapamiętać wybrane przez użytkownika ustawienia strony. Brak zgody na przetwarzanie tego rodzaju plików cookie może prowadzić do niedostatecznie dostosowanych do potrzeb rekomendacji i spowolnić pracę witryny.

Społecznościowe i reklamowe: Pliki typu cookie z mediów społecznościowych oferują możliwość nawiązania przez użytkownika połączenia z używanymi przez niego sieciami społecznościowymi i udostępnienia za pośrednictwem tych mediów treści zamieszczonych przez niego na Witrynach Pupill. Pliki typu cookie o przeznaczeniu reklamowym (obsługiwane przez osoby trzecie) gromadzą informacje z myślą o lepszym dostosowaniu wyświetlanych reklam do zainteresowań użytkownika, zarówno na Witrynach Pupill jak i poza nimi. W niektórych przypadkach, w związku z ww. plikami dochodzi do przetwarzania danych osobowych użytkownika. Skutkiem braku zgody na przetwarzanie tego rodzaju plików cookie może być wyświetlanie użytkownikowi nieadekwatnych reklam lub brak możliwości nawiązania skutecznego połączenia z siecią Facebook, Twitter lub inną siecią społecznościową a także brak możliwości  udostępnienia treści w mediach społecznościowych.

W celu uzyskania kompleksowego i aktualnego zestawienia wszystkich osób trzecich mających dostęp do przeglądarki internetowej użytkownika (poprzez Witryny Pupill lub w inny sposób) Pupill rekomenduje instalację specjalnie do tego przeznaczonej wtyczki programowej w przeglądarce internetowej użytkownika. Ponadto użytkownik może zaznaczyć opcję, po wybraniu której komputer będzie za każdym razem przy wysłaniu pliku cookie wyświetlał stosowne ostrzeżenie, lub alternatywnie wyłączyć wszystkie pliki typu cookie. Można tego dokonać w ustawieniach przeglądarki w każdej przeglądarce i na każdym urządzeniu użytkownika. Przeglądarki różnią się między sobą, tak więc rekomendujemy użytkownikom zapoznanie się z menu „Pomoc” w swojej przeglądarce celem ustalenia poprawnego sposobu modyfikacji ustawień dotyczących plików typu cookie. Wyłączenie plików typu cookie przez użytkownika może spowodować utratę dostępu do wielu funkcji usprawniających działanie Witryn i Aplikacji Pupill oraz niepoprawne działanie niektórych z naszych usług.

KORZYSTANIE z Witryn i Aplikacji Pupill zawierających produkty i usługi osób trzecich

Witryny i Aplikacje Pupill umożliwiają użytkownikom interakcje z szeregiem innych produktów i usług cyfrowych. Na przykład Witryny i Aplikacje Pupill mogą być zintegrowane z oferowanymi przez osoby trzecie urządzeniami służącymi do śledzenia aktywności, sieciami społecznościowymi, serwisami zapewniającymi transmisję strumieniową utworów muzycznych i innymi usługami cyfrowymi.

Jeżeli użytkownik skorzysta z możliwości połączenia jego konta Pupill z urządzeniem lub kontem osoby trzeciej, do ochrony prywatności użytkownika na platformach osób trzecich zastosowanie znajdują obowiązujące na nich zasady polityki w tym zakresie. Na przykład w przypadku gdy użytkownik postanowi udostępnić swoją aktywność związaną z Pupill na platformach społecznościowych prowadzonych przez osoby trzecie, do danych zamieszczonych na tych platformach stosują się zasady polityki obowiązujące na ww. platformach.

Dla wygody użytkownika lub w celach informacyjnych, Witryny i Aplikacje Pupill mogą zawierać linki do innych (prowadzonych przez osoby trzecie) witryn i aplikacji. Na takich zewnętrznych witrynach i w takich aplikacjach obowiązują odrębne regulaminy lub zasady polityki dotyczące ochrony prywatności, do zapoznania się z którymi wszystkich użytkowników gorąco zachęcamy.  W zakresie w jakim takie zalinkowane witryny lub aplikacje nie są własnością Pupill ani nie znajdują się pod jej kontrolą, Pupill nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, a także za korzystanie z takich witryn lub aplikacji w jakikolwiek sposób, czy też obowiązujące tam praktyki w zakresie ochrony prywatności.

ZMIANY w Polityce Prywatności Pupill

Odnośne przepisu prawa a także nasza praktyka podlegają zmianom w miarę upływu czasu. W przypadku gdy Pupill podejmie decyzję o wprowadzeniu aktualizacji do naszej polityki prywatności, wówczas zamieści wprowadzone zmiany na Witrynach i w Aplikacjach Pupill. W przypadku wprowadzania istotnych zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych użytkownika, Pupill wystosuje do użytkowników zawiadomienie ze stosownym wyprzedzeniem lub tam gdzie jest to wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa –wystąpi z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie proponowanych zmian. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z niniejszą polityką prywatności i bieżącymi informacjami na temat stosowanych przez nas praktyk. Ostatnie zmiany do niniejszej polityki prywatności wprowadzono w maju 2018 roku.

PYTANIA i informacje zwrotne

Zachęcamy do zadawania pytań a także zgłaszania uwag i problemów związanych z naszą polityką prywatności w ww. zakresie oraz praktycznymi zagadnieniami związanymi z ochroną prywatności.

Osoby gotowe do udzielenia informacji zwrotnych lub chcące zadać pytanie, zgłosić uwagę lub skorzystać z praw przysługujących im w odniesieniu do ich danych osobowych, prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta. Użytkownicy mogą też skontaktować się z nami pocztą elektroniczną pod adresem marketing@pupill.pl

W przypadku zgłoszenia przez użytkownika do Pupill ze skargą związaną z zasadami ochrony prywatności, Pupill rozpatrzy złożoną skargę z myślą o rozwiązaniu zgłoszonej sprawy w sposób terminowy i efektywny. Użytkownik może również złożyć skargę do uprawnionego organu w kraju swojego zamieszkania.